Приступница


 

Удружење „Евроазијски пут“ основано је као нестраначка и непрофитна организација.

Циљеви удружења су популаризација евроазијске идеје, едукација јавности о култури Евроазије и концепту Царинске уније, сарадња са појединцима и групама који деле нашу идеју, организовање и подржавање догађаја патриотског карактера, као и оних који имају везе са прикључивањем Евроазијској унији.

Органи удружења су Скупштина, Управни и Надзорни одбор. Скупштину удружења чине сви његови чланови. Управни одбор је извршни орган удружења и стара се о спровођењу циљева удружења који су утврђени Статутом. Надзорни одбор контролише рад осталих органа, као и свих чланова удружења, и уколико има неправилности обавештава Управни одбор.

Члан удружења може постати свако пунолетно лице које прихвата циљеве удружења и његов Статут и поднесе пријаву за учлањење надлежном одбору. Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор. Чланство се стиче потписивањем приступнице. Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Чланство престаје дужом неактивношћу члана. Чланство престаје уколико члан делује у супротношћу са циљевима и Статутом удружења или нарушава углед удружења.

 

Члан има право да:

* равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

* непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

* бира и буде биран у органе Удружења;

* буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења;

 

Члан је дужан да:

* активно доприноси остваривању циљева Удружења;

* учествује, у складу са интересовањем и могућностима, у активностима Удружења;

* плаћа чланарину;

 

Приступница (PDF)

Приступницу можете скинути и попуњену послати на наш е-маил.